انجمن موبدان

- برگ نخست
- درباره ما
- تاریخچه این انجمن
- موبدان بزرگ
- گات‌ها
- خرده اوستا
- سالنمای زرتشتی
- پرسش و پاسخ
- فرستادن پرسش
- پیام‌ها
- رویدادها
- آیین‌های زرتشتی
- دین دبیره
- تاریخ زرتشتیان
- آتشكده‌ها
- زیارتگاه‌ها
- نگارخانه
- واژه نامه
-کتابخانه
- پیك‌های انجمن
- تماس با ما
 
 

 

 
سخن اندیشه برانگیز
 
 

هر درمی و دیناری که امروز در این کار نیک و عمل خیر هزینه شده یا می‌شود ، پروردگار و امشاسپندان از گنجی که سود همیشگی آن فراوانی‌، گشایش‌، آبادی‌، نیکی و خوبی است به خیرات کننده باز خواهند داد‌– هرکسی که در یک روز هزار نفر مردم نیکوکار و پاکدل را خوراک دهد ، از این کار ایدون سبکبال و خرم و آسوده خاطر باشد.( اوستا: همازور دهمان)

 
 
 
 
 

پیام انجمن موبدان به مناسب جایگزین شدن استوانه کورش بزرگ - نخستین اعلامیه رسمی حقوق بشر در جهان - درموطن اصلی خود ایران و موزه ایران باستان و بازدید همکیشان زرتشتی از این گنجینه و سند آزاد ا ندیشی و انسان دوستی ایرانیان درسالمه شنبه 10 مهرماه 89 روز مهر از ماه مهر 3748 دینی زرتشتی وخجسته جشن مهرگان.

به خشنودی اهورامزدا، خداوند جان وخرد

«مس و وه و پیروزگر باد. مینوی مهر ایران. داور هزار گوش و بیور چشم . راست راست داور. تیژ تیژ داور. ...میترهه رامنو، خواسترهه» بزرگ و نیرومندباد، مینوی مهر ایران، داوری که دارای هزارگوش و بی نهایت چشم که بسیار تیز بین، راست اندیش و دانا است.

روز مهر و ماه مهر و جشن فرخ مهرگان
مهر به افزا، ای نگار مهر چهر مهربان

روز مهر از ماه مهر، جشن مهرگان «روزعشق وتحکیم دوستی ها»برهمگی باشندگان این مجلس و ملت بزرگ ایران،خجسته باد.
با درود به فر ایران زمین و سپاس بیکران از مسئولین محترم جمهوری اسلامی ایران به ویژه گرامی ریاست موزه ایران باستان، سرکار بانو آزاده اردکانی، که دراین روز خجسته پذیرای هم میهنان زرتشتی کیش خود شدند و با آرمان روزگارنیک به همه باشندگان دراین مجلس خجسته ودیگرهم میهنان گرامی.
ایزد مهر موکل مهرورزی و وفای به عهد ونگهبان پیمان است و خواستار و پاسدار برابری وعدالت کامل دربین همه انسان ها در سرتاسر گیتی است. در فرهنگ ایرانی«عشق» باپای بندی به پیمانی که بسته ایم و خویشکاری در راستای مسئولیتی که داریم و رعایت کامل راستی، پاکی و اصول اخلاقی و انسانیت، استواراست.

در ایران باستان جشن مهرگان دومین جشن بزرگ و شکوهمند پس از جشن نوروز و روز مهرورزی و رسیدگی به نیازمندان بوده است. مردم نیز با بخشش برگی سبز یا شاخه گل، هدیه ای مناسب و پراکندن سخنان زیبا و مهرآمیز و اندیشه برانگیز به یکدیگر مهر می ورزیدند وعشق،محبت ودوستی می گسترانیدند. امیداست ایرانیان امروز نیزاین آیین کهن را گرامی داشته و به جای گرامی داشت روز «والنتاین» که روزعشق نزد باختریان است، روزعشق ایرانی را که جشن مهرگان است را روزعشق و مهرورزی قراردهند.
باور از درون اخلاق می سازد. اخلاق تولید فرهنگ می کند و قوانین مدنی را تعریف و استاندارد می نماید و امنیت وعدالت برپایه آن قوانین را درزندگی فردی و اجتماعی، ساماندهی می کند. حال چنانچه باوری، برپایه قوانین حاکم بر طبیعت و دانش روز استوار بود و انسانی به جهان و مردمان گیتی نگریست، همانند تخمی پربار، به درخت تنومندی تبدیل می شود که بارمادی ومینوی بسیار خواهد داد وجاودانه خواهد ماند.
رشد و گسترش تدریجی باورهای اهورایی اشوزرتشت، پیامبر ایرانی در سرزمین پهناور ایران آن روز، چنان فرهنگی ساخت و مدنیتی ایجاد کرد که دربین اقوام ماد و پارس و پارت که آریاییان مقیم ایران بودند، سرلوحه منش ایرانی قرارگرفت. یکتاپرستی، احترام به اختیار انسانها در شناخت وانتخاب راه راستی، پیروی ازاندیشه و گفتار و کردارنیک و گرامی داشت محیط زیست.

بازدید زرتشتیان از منشور کوروش در جشن مهرگان -عکس از بهرام یزدانی - برساد

کورش بنیان گذارسلسله هخامنشی که از سوی پدراز قوم پارس واز سوی مادر از قوم ماد بود، دو ملت پارس و ماد را با هم متحد کرد. او که همه مردمان گیتی را دارای حقوق برابر می دانست و به تمام موازین انسانی اخلاق یعنی آزادی های فردی و اجتماعی و استقرار عدالت در جهان باورمند بود، به کرامت انسانی احترام می گذارد. پس ازگشایش بابل، ازاین رو که درآنجا انسان ها به بردگی گرفته می شدند وهمانند حیوانات با ایشان برخورد می کردند،حیرت زده گردید و برآن شد تا رسم ستمگرانه برده داری را ریشه کن کند. او باورداشت که همه انسان ها حق دارند که در انتخاب عقیده ومذهب، محل زندگی، کار و پیشه، نوع پوشش و دیگر امور فرهنگی که جنبه شخصی داشته و خلاف مصالح کشور نیست، آزاد باشند و هیچکس نبایدبه خود حق دهد که ازدیگرانسان ها استفاده ابزاری برد و اگر یکی از افراد خانواده گناهی کرد، فردی دیگر از اعضای آن خانواده را به مجازات رسانند. کوروش دستورداد که مفاد این استوانه بایستی در تمام سرزمین تحت فرمان او به اجرا گذارده شود. داریوش شاه و بسیاری ازسرداران پس از او نیز کوشش کردند که ادامه دهنده راه کورش بزرگ باشند. ازاین رو هرگز در کشور ایران که پیش از اسلام به وسعتی بیش از چهار برابر ایران امروز بود، همانند امپراطوری های رم و مصرو چین وهند، برده داری رواج پیدانکرد و«گلادیاتور سازی» به وجود نیامد.
هم میهنان ارجمند باید توجه داشته باشند که این نخستین اعلامیه حقوق بشر، در زمانی نوشته شده است که همه سران دولت های آن زمان به اینکه به حقوق دیگر شهروندان، تجاوز می کردند و ازسرهای مردمان، تپه ها می ساختند، برخود می بالیدند. در حالی که کورش به آزاداندیشی و بزرگ منشی خود و سربازان تحت فرمان خود می نازد وافتخارمی کند وهنگامی مرتبه انسان دوستی کورش بزرگ و روح حاکم براین اعلامیه انسان دوستانه با ارزش تر جلوه می نماید که بدانیم این استوانه در زمانی نوشته شده است که بهره برداری ازنیروی برده به سود سپاه او وایرانیان بوده است. از آن بالاتر هنگامی متوجه کار سترگ کورش بزرگ می شویم که می بینیم برده داری درآمریکا درسال 1863میلادی توسط ابراهام لینکن وطی پیمان نامه 1926ملل(هشتاد و چهارسال پیش) ممنوع اعلام می شود که به علت پیشرفت ماشین های صنعتی، برده داری نه تنها به سود، که به زیان شهروندان سپید پوست این کشورها بوده است!

بازدید زرتشتیان از منشور کوروش در جشن مهرگان -عکس از بهرام یزدانی - برساد

برپایه سی هزارلوحه گلی که درخزانه کاخ پارسه به دست آمده است،2500سال پیش تخت جمشید، به وسیله کارگرانی ساخته شده است که همگی مزد خود را از خزانه دریافت داشته و زنان نیز از حقوق برابر با مردان برخوردار بوده و از بیمه و مرخصی زایمان بهره مند بوده اند. در حالیکه اهرام مصر، تمام ساختمان های تاریخی یونان و روم باستان و دیوارچین توسط بردگان ساخته شده است. تمام نگاره های تخت جمشید پراست از باورهای انسان دوستانه و فرهنگ متعالی ایرانی. همه 28ملل گوناگون تابع دولت ایران درتخت جمشید به وسیله سرو ایستاده که نماد ایرانی بوده است از یکدیگرجداشده اند که نشان ازباور به کرامت انسانی واحترام به آزادی و آزادگی دارد.
اینک ازمهمترین دانشی که می تواند ایرانیان را به بن پایه های اندیشه های نیاکانی و هویت ایرانی خویش آشنا کند، تاریخ راستین ایران و جهان است و بهترین سند تاریخی هر ملتی آثاری است که از گذشته های دور، ازدل خاک بیرون می آید و باستان شناسان معتبر با پیش فرض های علمی و کارشناسی و بدون پیش داوری، به بررسی آن می پردازند. گات ها، اوستا، استوانه کورش، تخت جمشید، ایوان مدائن، آتشکده شیز و کندوان، سنگ نوشته ها، صنایع شیشه ای و سفالین و سرامیک و هزاران آثار باستانی دیگر که درموزه ایران باستان و دیگرموزه های ایران و جهان نگاهداری می شود، هریک به تنهایی سندی از سطح دانش، آگاهی و توانایی های مادی و مینوی ایرانیان و فرهنگ انسان دوستانه این ملت کهن است که ریشه در دل تاریخ چند هزارساله این مرزوبوم دارد.

تاریخ نشان می دهد که شاید دشمنان ایران و ایرانی توانسته باشند که با ترکتازی از شمال، جنوب، شرق وغرب به بخش سخت افزاری مدنیت ایرانی، خسرانی جبران ناپذیر وارد کنند، اما بخش نرم افزاری که بن پایه های فرهنگی ایرانی خوانده می شود، هرگز دچارخسران نشده و شکست نخورده است و ایرانی همواره زبان و فرهنگ خود را به خوبی حفظ کرده و بن پایه باورهای خدایی و پاکی و اخلاق انسانی خود را که ریشه درباورهای نیاکان دارد، به بهترین صورت ممکن، با دقت پاسداری کرده است. تاریخ به خوبی گواه است که ایرانی هرگز بت پرست نبوده و در تمام درازای تاریخ، از برابری و عدل و داد حمایت کرده و درپی استقرار راستی ها و نیکی ها در جهان بوده است.
کورش بزرگ چنان زیست وحکومت کرد که ایرانیان او را پدر، یونانیان او را قانون گذاری عادل و یهودیان جهان او را منجی و نجات بخش وهم میهنان مسلمانمان بر پایه فتوای علامه طباطبایی او را ذوالقرنین و جهانیان او را بنیان گذار اعلامیه حقوق بشر می شناسند.
ایرانیان باید برخود ببالیم که نسخه کپی شده این استوانه درمحل سازمان ملل متحد که ازبیش از160کشورتشکیل شده است به عنوان نخستین اعلامیه حقوق بشرنگاهداری می شود. درحالیکه دومین اعلامیه حقوق بشر در سال 1798در فرانسه و آخرین اعلامیه حقوق بشر، پس از پایان جنگ های جهانسوز اول و دوم درسال 1948نوشته شده است که همه ملل جهان چشم به راه اجرای مفاد کامل آن در سرتاسرگیتی هستند.

بازدید زرتشتیان از منشور کوروش در جشن مهرگان -عکس از بهرام یزدانی - برساد

اینک که به کوشش دولت مردان محترم جمهوری اسلامی ایران «استوانه حقوق بشرکورش» به موطن اصلی خود، بازگشته است. شایسته است که همه ایرانیان این سندتاریخی کهن که نماد هویت ملی وباورهای انسان دوستانه نیاکان است، بازدید به عمل آورده و برروی هربندی از این اعلامیه اندیشه برانگیز که از بیش از2500سال پیش، سرلوحه اداره امورمادی ومینوی ایران و ایرانی بوده است، بیاندیشند و درمجامع مورد بحث و تبادل نظر قرار دهند که تنها راه رسیدن به همه راستی ها و نیکی ها در جهان، اندیشیدن بر پایه خرد مجهز شده به دانش کافی و برخورداری از وجدان هوشیار و بیدار می باشد.

از خداوند بزرگ آرمان دارم که :

«تن تان سالم و پرتوان ، خردتان دانا و پویا و وجدان تان هوشیاروبیدارباد .»
مهرافزون . راستی پیروز
موبد دکتراردشیرخورشیدیان . رییس انجمن موبدان تهران .
10 مهرماه 1389 هجری خورشیدی .تهران . موزه ایران باستان

 
 
 
 
 
 
تازه ترين هاي تارنگار
 
   
 
 
پربيننده ترين ها
 
   
 
 

دین زرتشتی

جستجو

 
 

 

 
  تمام حقوق مادی و مینوی این تارنگار وابسته به انجمن موبدان تهران بوده
شایسته است كه اگر بخشی را استفاده می‌كنید، نام اين تارنگار را یاد آور شوید
مدیر تارنگار: رامین شهزادی‌ | برنامه نويس: بهرام كوشكی | نام یاری دهندگان
All rights reserved for Council of Tehran Mobeds ©2019
It is necessary to state the title of this site in case of using any parts
Moderator:Ramin Shahzadi | Developer:Bahram Kooshki |Teammate