انجمن موبدان

- برگ نخست
- درباره ما
- تاریخچه این انجمن
- موبدان بزرگ
- گات‌ها
- خرده اوستا
- سالنمای زرتشتی
- پرسش و پاسخ
- فرستادن پرسش
- پیام‌ها
- رویدادها
- آیین‌های زرتشتی
- دین دبیره
- تاریخ زرتشتیان
- آتشكده‌ها
- زیارتگاه‌ها
- نگارخانه
- واژه نامه
-کتابخانه
- پیك‌های انجمن
- تماس با ما
 
 

 

 
سخن اندیشه برانگیز
 
 

هر درمی و دیناری که امروز در این کار نیک و عمل خیر هزینه شده یا می‌شود ، پروردگار و امشاسپندان از گنجی که سود همیشگی آن فراوانی‌، گشایش‌، آبادی‌، نیکی و خوبی است به خیرات کننده باز خواهند داد‌– هرکسی که در یک روز هزار نفر مردم نیکوکار و پاکدل را خوراک دهد ، از این کار ایدون سبکبال و خرم و آسوده خاطر باشد.( اوستا: همازور دهمان)

 
 
 
 
 

3748 سال پیش پیامبرمان «اشوزرتشت» درکوه «اشیدرنه»، در کنار دریاچه «چیچست» پس از ده سال درون نگری درسن سی سالگی ازسوی اهورامزدا به پیامبری برگزیده شد و با کتاب «گات ها» که کتاب آسمانی زرتشتیان است به میان مردم باز گشت. کتابی که دربرگیرنده حقایق بسیاری است که پیامبر ایرانی با کشف وشهود به آنها دست یافته بود و طریقت انسانی زیستن را آموزش می دهد. نخستین کسی که دین او را پذیرفت «میدیوماه» پسرعمویش بود و آرام آرام تعدادی دیگر از مردم پیرو او شدند. باورهای اهورایی پیامبر ، که یکتا پرستی ، برابری و احترام به حقوق همه انسان ها و پاک نگه داشتن محیط زیست و خدمت به خلق و نیکی و راستی را می آموخت ، با مخالفت شدید کوی ها (پادشاهان کیانی آن زمان) و « کرپن ها» و « اوسیج ها» (روحانیون آیین های »مهری» و« زروانی » ) روبرو شد . به ناچار او که به آزادی اندیشه واختیار با ورداشت و مخالف جنگ وخونریزی بو د ، از محل زندگی خود که به باور ما زرتشتیان، شهر ارومیه واقع درآذربایجان امروزی بود ، به شهر بلخ که شهر مزارشریف واقع در استان بلخ افعانستان می باشد ، هجرت کرد و دین خود را به پادشاه آنزمان «گشتاسب و بانوی او کتایون» و دو وزیر دانشمند « جاماسب » و « فرشوشتر » ارائه داد . پس از چهارسال گفتگو ، پادشاه و درباریان ، دین او را پذیرفتند . پیامبرایرانی ، با تاسیس انجمن مگان (مغان) ،طریقت و شریعت زرتشتی زیستن را تعریف وتشر یح و به اجرا گذارد . موبدان بسیاری تربیت شده و به کوشه و کنار ایران آنروز برای گسترش دین وفرهنگ زرتشتی فرستاده شدند . آرام آرام باورهای دین زرتشتی برباورهای پیروان آیینهای مهری وزروانیسم ودیگرخرافه پرستان که« دیو یسنی » نامیده می شدند، غلبه کرد و اکثریت ایرانیان دین زرتشتی را برگزیدند.پس ازهزار و اندی سال کورش بزرگ که از سوی پدر پارس و ازسوی ماد ر ازقوم ماد بود ، نخستین دولت بزرگ شاهنشاهی ایران را برپایه باورهای ا هورایی ، در سرزمین ایران بنیاد نهاد و با عدل و دادی بی همانند ، به نوشتن دستور و استقرار حقوق بشر و گسترش نیکی و راستی در جهان پرداخت و ازآن پس چنان اندیشه های انسان دوستانه ایرانیان در باورها و اندیشه های ایرانی نهادینه شد که تا امروزهم با وصف تهاجمات قومی وفرهنگی بسیاری که ازسوی بیگانگان اعم از یونانی و تازی و ترک وتاتار به ایرا ن عزیز شده است ،باقی مانده و بصورت آشکار و نهان در فرهنگ وعرفان ایرانی خود نمایی می کند. 

دین زرتشتی بر 9 پایه استوار است ، ازاین رو عصایی که دردست پیامبر ایرانی است و پوششی که به نام سدره(sedre ) زرتشتیان به تن میکنند نیز 9بخش دارد که به ترتیب زیر می باشد : 1- باور به اهورا( هستی بخش ) مزدا( ابردانا ) خدای یکتا وبی همتا . 2- باور به پیامبری اشوزرتشت . 3- باور به جاودانگی روان و جهان مینوی و پادافره . 4- باور به قانون ازلی «اشا» (هنجار هستی ، راستی و پاکی وعشق اهورایی ) 5- باور به برابری کامل انسان ها وداشتن اختیار وآزادی کامل درانتخاب راه .6 - باور به هفت ا مشاسپند یا هفت پایه عرفان زرتشتی دررسیدن به کمال 7 - باور به داد ودهش و دستگیری ازنیازمندان . 8 - باور به مقدس بودن چهار آخشیج آب وباد وخاک وآتش و لزوم پاک نگهداشتن محیط زیست 9- باور به «فرشکرد» یعنی توانائی انسان در تازه شدن وتازه گردانیدن جهان .
همانگونه که درتمام این اصول و به ویژه در اصل 4 و 5 مشاهده می نمایید ، دین زرتشتی به برابری کامل حقوق همه انسان ها اعم اززن ومرد و داشتن اختیار وآزادی کامل در انتخاب راه باورمند است که همه این اصول در کتاب آسمانی زرتشتیان « گاتاها» آمده است ،که می توان به چند مورد از آیات آن اشاره نمود :

« خوشبختی ازآن کسی است که درپی خوشبختی دیگران باشد» یسنا 43بند 1

« به سخنان بهین گوش فرادهید . بااندیشه روشن درآن بنگرید . میان نیک وبد خود داوری کنید ، هر مرد وزن ازشما خود باید راه خویش را برگزیند. » گاتاها .یسنا 30 بند 2

« هرکس به قانوی ازلی «اشا » که اهورامزدا برقرارداشته است آگاهی یافته و ازخوشی وپاداش نیک اشویی و پادافره زشت «دروگ » باخبرگردند ، بی تردید راه نیک را برخواهند گزید » یسنا30، بند 10

« ای اهورامزدا تویی آفریننده جهان مادی ومینوی وتویی که به مردم اختیار انتخاب نیک از بد دادی تا بنا به میل خود بسوی رستگاری شتابند یا به گمراهی به گروند » یسنا 31 بند 9 و10

« ای مزدا ازروزنخست که باخرد خویش به کالبد ما جان بخشیدی و نیروی خرد (منه) و وجدان (دائنا یا دین) بخشیدی ، خواستی که هرکس بنا به اراده خویش راه خود را باآزادی کامل برگزیند» یسنا 31 بند 11و 12


با توجه به آیات بالا وبسیاری ازآیه های دیگر « گاتاها » کتاب آسمانی زرتشتیا ن و کتاب های مقدس دیگر، بعدا توسط شاگردان اشوزرتشت و انجمن مغان وموبدان بزرگ اززمان به پیامبری رسیدن اشوزرتشت تا زمان ساسانیان نوشته شده و شامل پنج بخش « یسنا » .«یشت ها » . «وندیداد » . « ویسپرد » و «خرده اوستا» می باشد، که می توانیدخوو به آنها مراجعه نمایید . دردین زرتشتی ، حقوق انسانی همه انسانها در جهان گرامی و برابر دانسته شده و از هیچ فرد یا نژاد یا جنس ویژه ای جانبداری نشده است.
ما زرتشتیان در پنج وعده نماز روزانه ، در بخش « اوستای کشتی» میخوانیم : « می ستاییم دین پاک مزدا پرستی (زرتشتی) را که دور نگهداده جنگ افزار ، آشتی دهند ه و دین ازخود گذشتگی است» یا «همازور بیم (هم نیرو باشیم) . همازور هما اشو بیم (هم نیرو با راستی جویان باشیم) . هم کرفه کرفه کاران بیم ( همکار با ثواب کاران باشیم ) . دور از ونا و ونا کاران بیم (دورازگناه وگناه کاران باشیم ) . هم کرفه نیکان ووهان هفت کشور زمین بیم (همکار با نیک ترین وبهترین مردمان سرتاسر جهان باشیم)»


هم در کتاب های دینی زرتشتیان (گاتاها) و مذهبی (اوستا) تنها کسانی به وهیشتم مینیو (بهشت) داخل خواهند شد که راه نیک را برگزینندو جز راستی نجویند ونپو یند. ودر هیچ بخشی از این کتاب ها نیامده است که تنها کسانی به بهشت داخل خواهند شد که زرتشتی باشند. دردین زرتشتی خداوند بزرگ به انسان دونیروی خارق العاده « منه » یا خرد و« دا ئنه » (وجدان » بخشید ه است تا نیکی وبدی را با این دونیرو تراز کند وخود بهترین نیکی ها را برگزیند. در دین زرتشتی مزدا (ابردانا) اهورا (هستی بخش ) است ،درحالیکه « انگره من یا اهره من » فقط در« من یا خرد ومنش وشخصیت » انسانها جای داشته و وجود خارجی ندارد.بنا براین باور، محور طبیعت (یونیورس) خداوند است، ولی محور امور انسانی در جهان ، بشراست و هرچه نیکی و راستی و اختراع و ابداع و خوشبختی است را افراد «وهومن» و «سپنته من» (نیک اندیشان) ایجاد کرده و همه کاستی ها وبدی ها را انسان های «دژمن» (دشمن ) و «اکمن» و«اهره من» ها به وجود آورده ومی آورند. در دین زرتشتی تنها کسانی به بهشت (یعنی بهترین مکان مینوی) راه خواهند یافت که از اندیشه و گفتار و کردارنیک پیروی کرده و و از راه اشویی (راستی ودرستی وعشق اهورایی) ، در پی استقرار نیکی ها در جها ن کوشش کنند .


بنا برهمه موارد بالا که به عرض رسید وبسیاری ا زباورهای دیگر که در کتاب وسنت ما زرتشتیان آمده است ، باید به عرض برسانم که، دردین زرتشتی همه مواد حقوق بشر مصوبه سازمان ملل متحد مورد پذیرش میباشد وچون مشاهده میشود که برخی کشورهای عضو سازمان ملل ، به این اعلامیه توجه دقیق نداشته و برخی دولت ها ی بیگانه ، ازاین قوانین انسانی دربسیاری از مورا د سو ء استفاده می نمایند. ازسازمان ملل و دیگر سازمانهای پاسدار حقوق بشر مصرانه می خواهیم که با قاطعیت تلاش کنند که آموزش «حقوق بشر مصوبه سازمان ملل » در مدارس سرتاسر جهان ، اجباری گردد .و آموزگاران باورمند و پاسدار حقوق بشر ، به فرزندان جهان که آینده سازان جامعه جهانی خواهند بود به درستی بیاموزند ، تا بند بند این آیین نامه ها در اندیشه مردم گیتی جای گزین گشته ، نهادینه شود و در فرهنگ مردم دنیا بدون استثنا وارد گردد.

به یاری خداوند بی نیاز.

انجمن موبدان تهران

 
 
 
 
 

دین زرتشتی

جستجو

 
 

 

 
  تمام حقوق مادی و مینوی این تارنگار وابسته به انجمن موبدان تهران بوده
شایسته است كه اگر بخشی را استفاده می‌كنید، نام اين تارنگار را یاد آور شوید
مدیر تارنگار: رامین شهزادی‌ | برنامه نويس: بهرام كوشكی | نام یاری دهندگان
All rights reserved for Council of Tehran Mobeds ©2019
It is necessary to state the title of this site in case of using any parts
Moderator:Ramin Shahzadi | Developer:Bahram Kooshki |Teammate