انجمن موبدان

- برگ نخست
- درباره ما
- تاریخچه این انجمن
- موبدان بزرگ
- گات‌ها
- خرده اوستا
- سالنمای زرتشتی
- پرسش و پاسخ
- فرستادن پرسش
- پیام‌ها
- رویدادها
- آیین‌های زرتشتی
- دین دبیره
- تاریخ زرتشتیان
- آتشكده‌ها
- زیارتگاه‌ها
- نگارخانه
- واژه نامه
-کتابخانه
- پیك‌های انجمن
- تماس با ما
 
 

 

 
سخن اندیشه برانگیز
 
 

دادار اورمزد را بر توانايی و زور و نیرو و شگفت کاری به یگانگی می‌شناسیم. برای آن بزرگترین (‌خداوند‌) ستایش و نیایش پر از آفرین ما افزون باد. به تن ما و شما و همه فیروزگران همیشه بخشایشگر افزونی کناد – همیشه شادی بیفزاید‌– بلندی و بالندگی اورنگ برافرازد‌– هر اندازه رامش می افزاید‌، افزایندگیش فرخنده باشد‌– بالاترین جای همیشه روشن (‌بهشت‌) همواره بهره شما شما باشد‌– همیشه در این خانه بهدینان فزون خرمی ، رامش و شادی ، تن آسائی و اندیشه راحت و روان شاد و فرخ پایا باشد . از آسمان فراوان ببارد از زمین فراوان بروید و مردم نیکوکار و راد از آن بهره گیرند .( اوستا: همازور دهمان)

 
 
 
 
 

می ستاییم تورا ای اهورامزدا، که قانون اشا رابنیاد نهادی، آبها و گیاهان را آفریدی، کل جهان و همه داده ها را نیک آفریدی.
می ستاییم یلان و پهلوانان و مردان و زنان نیک اندیشی که با وجدان نیک ، دربرابر دروغ و بدی بر می خیزند.
می ستاییم مردان و زنان نیک اندیش را که همواره با منش پاک زندگی میکنند وسود رسان هستند.
بشود که از راستی جویان باشیم .
همازور بیم ، همازور هما اشوبیم . هم کرفه ، کرفه کاران بیم . دوراز ونا و وناکاران بیم . هم کرفه نیکان و وهان هفت کشورزمین بیم .
اشم وهو ...

نوروز باستانی خجسته با د ، هرروزتان نوروز، نوروزتان پیروز باد.

• هرگز از یاد نبریم که :
- مهاجمان امروز،نه باچشم داشت برخاک سرزمین، که با تاختن براندیشه ها،باورهاوهویت وعزورملی مردمان، چیرگی برآنان را درسرمی پروراند، تا همه ارزش های تاریخی خود را به فراموشی سپارند. و شکست خوردگان راستین، مردمانی هستند که گذشته افتخار آمیز خویش را فراموش کرده و هویت خود را ازدست می دهند و بدون چون وچرا به دانش وفرهنگ وفناوری بیگانگان تکیه می کنند .
- بی تردید تنها ملتی می تواند باگام های استواربه سوی تعالی وتکامل مادی ومینوی گام بردارد که از تاریخ گذشته کشورخودصادقانه باخبربوده وسرزمین ومردم خودرا به خوبی بشناسدوبیشترازهرکس، برخود تکیه کند.خودناشناسی وخود گم کردگی ماایرانیان سبب شده است تادژمنان(بداندیشان) گنجینه دانش وفرهنگ و معرفت ، ما را از راه های گوناگون به تاراج برندو ما را از درون تهی کنند.
- و تنها چاره دراین است که ما ایرانیان به ویژه زرتشتیان براساس «منطق تاریخ به مفهوم کلی »خود را به درستی بشناسیم و دریا بیم و به خویشکاری (تکلیفی) که دربرابر این شناخت داریم ،عارفانه وعاشفانه عمل کنیم وازهمه ارزشهای فرهنگی وارزش های نیک وانسانی و والای نیاکانی پاسداری نماییم .

• و ببالیم و ارج نهیم به گذشته پرافتخار خویش،که :
- از فرزندان نخستین بنیان گذاران یکتاپرستی ، مدافعین حقوق بشر و گسترش دهنده راستی ونیکی وبزرگ ترین وانسانی ترین تمدن درجهان بوده ایم. که احترام به کرامت انسانی ورعایت حقو ق همه انسان ها ،آزادی انتخاب دین وسرزمین و آزادی اندیشه و بیان ،ممنوعیت برده داری ، شادی کردن و نیکی افزابودن ،ازنخستین باور پایه های دین زرتشتی است. ونیاکان ما از نخستین بنیان گذاردن بسیاری ازعلوم به ویژه پزشکی وستاره شناسی و مدیریت برآب و غیره . و کشف آغاز سال نو ونوروز این دقیق ترین گاه شمار جهان بوده ایم . که امسال سازمان یونسکو این روز را روز جهانی صلح نام گذاری کرده است.
• و ازامروزبه مفهوم واژه ها وباورهای پشت آن ها ، بیشترتوجه کنید.:
- فصل بهار» یا « به آر» که آغاز کوشش طبیعت درجهت بهتر ین شدن است ،ما نیز از بهترین داده های اهورایی به بهترین طریق بهره برداری می کنیم .
- آغاز سال نورا « نوروز» می نامیم : از ده روز پیش از نوروز به خانه تکانی می پردازیم . درپنج روز نخست به خانه تکانی فیزیکی می پردازیم و گرد وغبار رااز محیط اطرافمان پاک می کنیم و در پنج روز دوم که گاه گاتابیو و گاهان بار پیتته شهم گاه نامیده می شود، خانه دلمان را ازغبار کینه و آز وکین وخشم ، پاک می کنیم. و با برافروختن آتش زردی که نماد کهنگی را درآتش می سوزانیم و سرخی و گرما وشگفتی را از آتش دریافت می کنیم و با تنی پاک ودلی شاد ، در کنار سفره هفت سین ، روز را از نو آغاز می کنیم و به یکدیگر نه سال نو که « روزنو » (نوروز) را به یکدیگر خجسته باد می گوییم . ودر حالی که همه کهنگی را ازخود دور کرده ایم . روز گار را از نو آغاز می کنیم .
- واژه فروردین » یا(فروهر ،دین )، پیام دهنده ، برخورداری ازوجدانی قوی وکوشش درگشودن بال اندیشه و گفتار وکردارنیک وتلاش درجهت با سرعت به پیش رفتن و فروهر شدن ورسیدن به تعالی وتکامل و یکی شدن بااهورا مزدای یکتا وبی همتا وساختن جهانی نو وتازه با خرددانا و وجدان بیدار وکاروکوشش بی وقفه است.
- آتش پشت بام کردن زرتشتیان درشب سال نو، به نیت احترام به روان وفروهر گذشتگان واستقبال از ماه فروردین وآغازسال نو، که پس ازاسلام به چهارشنبه منتقل وسوری نامیده شد.امسال درهرکجاکه باشیم .آتشی هرچند کوچک درگاه اشهن بر بام ها روشن کرده و باسرودن اوستا،بامداد نخستین روز فروردین را گرامی می داریم .
- سفره هفت سین ازهفت سینی، تشکیل می شود » انسان های سرسفره که آرزو دارند که از من خویش سپنته من بسازند وکتاب مقدس، نماد اهورامزدا . شیر وتخم مرغ و سپیدی ، نماد وهومن (نیک منشی ) . آتش (شمع وچراغ )، نماد اردیبهشت( بهترین راستی ). سکه ، نماد شهریور( تسلط برنفس ) . زمین و سبزه و میو ه جات که اززمین برمی آید ، نماد سپندارمزد (مهروفروتنی) . آب وشربت ، نماد خرداد (دانش اندوزی ورسایی ) و گل وگیاه، نماد امرداد ( جاودانگی ) می باشند . امید که همه ما بتوانیم مفاهیم هرکدام از این هفت پایه عرفان زرتشتی را دریابیم و ازخداشناسی وخداجویی آغاز کرده و با پیمودن شش فروزه دیگر به جاودانگی برسیم.
- روز« سیزده به در» که روز تیر(ستاره باران ) از ماه فروردین است را خردمندانه دریابیم وچون تیر که نماد باران و آبادانی است ، باسرزدن به دشت وصحرا ، ازخداوند یکتا وبی همتا ،سالی پرازباران وسرسبزی وخرمی را درخواست نماییم وراههای استفاده بهینه از آب را می آموزیم .
• وهمواره کوشش خواهیم کرد که :
- به پیام های بی شمار واژه های هرروزآغاز بهار و نوروزباستانی این گرامی ترین و دقیق ترین یادگار نیاکان با تمام وجود گوش داه وبه همه آموزش های اهورایی اشوزرتشت پیامبرمان عمل می کنیم. کوشش خواهیم کرد که درسال جدید نیزبیش ازپیش «مردما ن رابه سوی نیکی وراستی و جهان رابه سوی پیشرفت و آبادانی رهنمون باشیم.»
- و« تن » را سالم ونیرومند.«خرد» رادانا و پویا.و« وجدان» را هشیار و بیدار نگاه داریم. به یاری اهورامزدا

می ستاییم دین پاک مزدیسنی زرتشتی را که دور نگاه دارنده جنگ افزار وآشتی دهنده و دین ازخودگذشتگی است .
می ستاییم اندیشه نیک را . می ستاییم گفتار نیک را . می ستاییم کردار نیک را .
وبا تمام وجود باور داریم وعمل می کنیم به اینکه : « راه درجهان یکی و آن راه راستی است .»


نوروزفرخنده باد . مهر افزون . راستی پیروز

موبد دکتر اردشیرخورشیدیان . رییس انجمن موبدان تهران

نوروز 3748 دینی زرتشتی ( 1389 خورشیدی)


 
 
 
 
 

دین زرتشتی

جستجو

 
 

 

 
  تمام حقوق مادی و مینوی این تارنگار وابسته به انجمن موبدان تهران بوده
شایسته است كه اگر بخشی را استفاده می‌كنید، نام اين تارنگار را یاد آور شوید
مدیر تارنگار: رامین شهزادی‌ | برنامه نويس: بهرام كوشكی | نام یاری دهندگان
All rights reserved for Council of Tehran Mobeds ©2019
It is necessary to state the title of this site in case of using any parts
Moderator:Ramin Shahzadi | Developer:Bahram Kooshki |Teammate